| Vstup pro učitele |

Akce, zprávy


Školská rada
Školská rada je orgán, který se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Povinnost školám zřídit školskou radu ukládá § 167 školského zákona.

Školská rada sestává ze zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků školy a zřizovatele. Funkční období člena rady je tříleté.

Rada má nejméně 3 členy a počet členů musí být dělitelný třemi. O počtu členů školské rady rozhoduje zřizovatel, který má zároveň v kompetenci vydat volební řád a jmenovat třetinu jejích členů. Zbylé dvě třetiny volí zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci v rámci dané školy (§ 167 odst. 2). Členem rady nemůže být ředitel školy.


přidáno 9. března, 13:36
Olga Jahodová


ZŠ Lačnov © 2010 | Brhel Miroslav